VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ, VÝROBKŮ A SLUŽEB FIRMY VV SKLO S.R.O. v rámci obchodních vztahů dále jen „VODP“ (platné od 1. 1. 2017)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Společnost VV SKLO s.r.o, IČ: 26282135, DIČ CZ26282135, se sídlem Křižanov, Ořechovská 551, PSČ 594 51, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložka č. 41695 (dále jen jako „VV SKLO s.r.o.“ či „prodávající“) vydává tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží, výrobků a služeb (dále jen jako „VODP“), které stanovují pravidla obchodních vztahů mezi VV SKLO s.r.o. a kupujícími, pokud je ve smlouvě na tyto VODP odkazováno.

1.2. „Kupující“ je právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, který s prodávajícím – VV SKLO s.r.o. uzavřel rámcovou kupní smlouvu nebo kupní smlouvu na prodej skleněných výrobků a kování, která vymezuje obchodní podmínky dodávek zboží a jejíž nedílnou součástí jsou i tyto VODP.

1.3. Podpisem rámcové kupní smlouvy nebo kupní smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VODP, kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se zněním těchto VODP prodávajícího, tj. VV SKLO s.r.o., ve všech bodech v nich uvedených.

1.4. Všechny nabídky, dodávky, dohody, služby a prodejní operace prodávajícího týkající se výrobků uvedených v čl. 1.2. VODP se řídí výhradně uzavřenou rámcovou kupní smlouvou nebo kupní smlouvou a těmito VODP, pokud není mezi VV SKLO s.r.o. a kupujícím v jednotlivých případech písemně dohodnuto něco jiného.

1.5. Pro vztahy a závazky neřešené těmito VODP platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a další obecně platné právní předpisy.

2. CENOVÁ NABÍDKA
2.1. Veškeré ústně učiněné nabídky a návrhy prodávajícího se stávají závaznými až po jejich písemném potvrzení.

2.2. Cenovou nabídkou zpracovanou prodávajícím je prodávající vázán nejdéle 30 dnů ode dne, kdy s ní seznámil kupujícího.

2.3. Cenová nabídka prodávajícího se omezuje výlučně na přesné vymezení a specifikaci zboží, které je jednoznačně určeno. Orientačními cenovými informacemi pro nepřesně určené zboží není prodávající vázán.

2.4. Cenové nabídky prodávajícího vychází z informací a specifikace kupujícího, bez znalosti místních poměrů u kupujícího. Posouzení vhodnosti zboží probíhá pouze na základě výslovného požadavku kupujícího a toto musí být ze strany prodávajícího písemně potvrzeno. Pokud kupující neobdrží od prodávajícího potvrzení o vhodnosti použití výrobků ke konkrétním účelům, prodávající za škodu způsobenou vadou nevhodně zvoleného výrobku neodpovídá.

3. KUPNÍ SMLOUVA
3.1. Kupní smlouva, resp. jednotlivá kupní smlouva uzavřená na základě rámcové kupní smlouvy, musí být uzavřena pouze písemně, přičemž součástí každé smlouvy je přesná specifikace každé jednotlivé dodávky (množství a jakost výrobků a eventuálně též sjednání podmínek dopravy, balného a montáže výrobků, bude-li požadována kupujícím).

3.2. Kupní smlouva, resp. jednotlivá kupní smlouva uzavřená na základě rámcové kupní smlouvy, je uzavřena též písemným potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím, pokud je toto potvrzení objednávky stvrzeno podpisem kupujícího.

4. ZADÁNÍ ROZMĚRŮ, PLÁNY A PODKLADY
4.1. Pokud není na objednávce zcela jasně udána délková jednotka, vychází prodávající z toho, že se jedná o údaj v milimetrech.

4.2. Není-li na objednávce jiná specifikace, pak prodávající považuje za první udaný rozměr šířku a za druhý rozměr výšku. Kótování rozměrů je kupující povinen zajistit dle požadavků prodávajícího. U litých skel vzorem /ornamentních/ je hlavní směr vzoru souběžný s výškou tabule. Odlišný směr ornamentu je nutno uvést na objednávce.
Pohledová strana skla musí být vždy kupujícím specifikována a je součástí objednávky. Pokud není v potvrzené objednávce uvedena pohledová strana, prodávající neručí za správnou orientaci skla.

4.3. Při rozdílu mezi písemnou podobou objednávky a elektronickým zadáním dat /e-mail, CD apod./, má vždy přednost elektronická podoba dat.

4.4. Zadává-li kupující tvar skla šablonou, je povinen tuto šablonu dodat na své náklady do místa výroby prodávajícího. Šablony musí být dodány na tvrdých vláknitých deskách nebo lisovaných dřevotřískových deskách o síle menší o 3 mm než je požadovaný rozměr skla a pouze v měřítku 1:1. Na každé šabloně musí být čitelně uvedeno jméno objednatele, číslo objednávky a vyznačení pohledové strany /pozice č.1/. Veškeré šablony zůstávají prodávajícímu. Pokud má kupující zájem o navrácení šablony, je nutné si je písemně vyžádat a vyzvednutí provést při převzetí zboží. Po převzetí zboží nebudou šablony skladovány a budou skartovány. Je-li tvar zboží určen nákresem a zároveň i šablonou a tyto nejsou ve shodě, jsou za rozhodující považovány údaje vyplývající z šablony. Prodávající zásadně neprověřuje korektnost požadovaných parametrů se zákazníkem navrženou specifikací.

4.5. Pokud není v objednávce kupujícím uvedena přesná specifikace /např. osazení skel/, vychází se ze standardních výrobně-zadávacích podmínek prodávajícího. Prodávající neručí za naprostou shodu dodaných skel u objednávek učiněných v různých časových intervalech vyrobených v různých šaržích /např. barevná odlišnost materiálů/.

4.6. V případě, že kupující požaduje použití vlastního kování (nebo dalších komponent dodatečně montovaných na výrobek ze skla), je povinen při uzavření objednávky dodat kompletní výrobní výkresovou dokumentaci sloužící jako výrobní podklad. Za správnost dodaných podkladů ručí kupující. Pokud je součástí výrobku kování dodané prodávajícím, zajišťuje potřebnou dokumentaci prodávající.

4.7. Za materiál /např. vlastní sklo/ dodaný kupujícím nebo osobou jím pověřenou a za jeho následné zpracování nenese prodávající žádnou odpovědnost za vady či případně vzniklou škodu ani neposkytuje žádnou záruku.

4.8. Všechny údaje uvedené v katalozích, cenících, nabídkách apod. jako jsou rozměry, hmotnosti, parametry, barvy, atd. jsou závazné a platné pouze tehdy, pokud je toto výslovně potvrzeno prodávajícím u konkrétní zakázky.

4.9. Celoskleněné výrobky z kaleného ESG skla dodávané prodávajícím (včetně celoskleněných výrobků STYLUS®) splňují požadavky normy ČSN EN 12150-1 (Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo). Není-li předem dohodnuto jinak, prodávající tyto výrobky dodává bez označení značkou technické normy „ČSN EN 12150-1″. Požaduje-li kupující označení celoskleněných výrobků značkou technické normy „ČSN EN 12150-1″, je povinen toto výslovně oznámit písemnou formou před uzavřením objednávky. Prodávající v objednávce specifikuje umístění značky technické normy „ČSN EN 12150-1″ na skleněných výrobcích.

4.10. Kupující je povinen v objednávce dostatečně objasnit prodávajícímu podmínky pro realizaci montáže na místě samém (dále též „stavební připravenost“), zejména je povinen popsat skladbu podlah, stěn a stropů pro kotvení skleněných prvků.

5. DODATEČNÉ ZMĚNY
5.1. Veškeré dodatečné změny kupní smlouvy, objednávky či rozsahu zakázky kvalitativního či kvantitativního a doplnění zakázky (vč. úplného zrušení objednávky již potvrzené prodávajícím) musí být kupujícím provedeny písemně a rovněž písemně odsouhlaseny prodávajícím, jinak jsou neúčinné a pro prodávajícího nezávazné. Vzhledem k automatickému zpracování dat a optimalizaci výroby účtuje prodávající kupujícímu jednorázový poplatek na uhrazení administrativních nákladů spojených se změnou/změnami v objednávce odsouhlasenými prodávajícím a to ve výši 4 000,- Kč za každou jednotlivou objednávku, což kupující bere na vědomí a s čímž souhlasí. V případě, že již bylo zboží ve výrobě dle původní objednávky, je kupující povinen uhradit prodávajícímu stornovací poplatek (odstupné) ve výši 40% z kupní ceny původně poptávaného zboží bez DPH, a to do 5 dnů po odsouhlasení prodávajícím písemné žádosti kupujícího o změnu předmětu koupě. Zaplacením tohoto stornovacího poplatku není dotčen nárok prodávajícího na náhradu vzniklé škody ani jeho nárok na úhradu kupní ceny za změněný předmět kupní smlouvy (za nově poptávané zboží).

6. DODACÍ PODMÍNKY, SKLADOVÁNÍ
6.1. Prodávající splní povinnost dodat zboží podpisem kupujícího na příslušném dokladu potvrzujícím převzetí zboží (dodací list nebo předávací protokol), nebo jestliže tak kupující neučiní včas (tedy v termínu dohodnutém, jinak k poslednímu dni dodací lhůty), v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím v sídle prodávajícího a kupující poruší svou povinnost zboží převzít. Dle vzájemné dohody prodávající splní svou povinnost dodat zboží také dodáním zboží na jiném písemně smluveném místě, anebo, v případě dohodnuté montáže zboží, umožněním převzetí kompletní zakázky v dohodnutém termínu předání a převzetí.

6.2. V případě, že byla prodávajícím písemně potvrzena dodávka zboží včetně zajištění dopravy prostřednictvím dopravce, je zboží dodáno kupujícímu jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě kupujícímu a umožněním kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Při dodání zboží kupujícímu přímo prodávajícím jeho vlastními dopravními prostředky se za okamžik předání zboží považuje předání zboží zástupci kupujícího a potvrzení dodacího listu.

6.3. Kupující je povinen převzít zboží nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení prodávajícího, že zboží je vyrobeno a připraveno k předání, příp. namontováno (pokud byla sjednána montáž), nejpozději však v den, který je ve smlouvě dohodnut jako den dodání či nejzazší den termínu realizace (pokud byla sjednána montáž). Oznámení o možnosti převzetí zboží zasílá prodávající kupujícímu formou e-mailové zprávy či telefonického oznámení.

6.4. Nepřevezme-li kupující v této době řádně nabídnuté plnění, je kupující v prodlení s převzetím zboží. Pokud konkrétní objednávka nezahrnuje montáž, prodávající uskladní zboží ve svém skladu na náklady kupujícího. Kupující je povinen hradit prodávajícímu za uskladnění zboží skladné ve výši 1% z celkové ceny nevyzvednutého zboží bez DPH za každý započatý den skladování předmětných výrobků. Skladné je splatné vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém povinnost kupujícího k úhradě skladného vznikla či trvala. Povinností kupujícího k úhradě skladného není dotčeno právo prodávajícího dle ust. čl. 13.3. VODP požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty za porušení závazku převzít řádně a včas dodávané zboží.

6.5. Zboží nevyzvednuté kupujícím prodávající skladuje nejvýše po dobu 60 dnů ode dne smluveného termínu vyrobení. Pokud je kupující v prodlení s převzetím zboží po dobu delší jak 60 dnů, je prodávající oprávněn zboží zlikvidovat bez nároku kupujícího na jakoukoliv náhradu škody. Nárok prodávajícího na úhradu skladného za skladování zboží do dne jeho likvidace je kupující povinen uhradit i v případě, že zboží bylo následně zlikvidováno dle předchozí věty tohoto odstavce.

6.6. V případě nevyzvednutí zboží a jeho likvidace dle čl. 6.5. těchto VODP, se považuje uhrazená záloha na kupní cenu za paušalizovanou náhradu škody, která prodávajícímu vznikla v důsledku výroby požadovaného zboží nevyzvednutého kupujícím a kupující nemá nárok se domáhat vrácení této zálohy z žádného právního titulu (škoda, bezdůvodné obohacení, smluvní pokuta atd.). Tím není dotčeno právo prodávajícího dle ust. čl. 13.3. VODP požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty za porušení závazku převzít řádně a včas dodávané zboží.

6.7. Vykládání zboží z dopravního prostředku a následné ukládání zboží je povinen zabezpečit kupující na vlastní náklady a riziko. Kupující je rovněž povinen na vlastní náklady a riziko řádně zabezpečit situaci v místě vykládky zboží tzn. zabezpečení vhodného přístupu k místu vykládky tak, aby bylo možno bezpečně vykládku provést a nedošlo k poškození zboží.

7. BALENÍ VÝROBKŮ

7.1. VV SKLO s.r.o. má uzavřenou smlouvu o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů dle zákona č. 477/2001 Sb. o obalech s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM registrovanou dle § 16 tohoto zákona.

7.2. Standardně je zboží opatřeno pouze technologicky nutným obalovým materiálem, zabraňujícím poškození dodávaného zboží, jako je strečová fólie, bublinková folie, pěnové proložky, korkové proložky, ochranné plastové rohy, balící papír, lepící páska.

7.3. Pokud je kupujícím písemně vyžadováno jiné balení, včetně zvláštního balení transportního, je toto za příplatek a musí být předem prodávajícím odsouhlaseno. Výši příplatku sdělí prodávající kupujícímu nejpozději v den předcházející dni, ve kterém se má zboží zvláštním balením opatřit, s tím, že prodávající je povinen zajistit kupujícím vyžádané zvláštní balení zboží až poté, co výše příplatku bude kupujícím prodávajícímu písemně potvrzena a odsouhlasena.

7.4. Nevyžaduje-li kupující balení, popřípadě zvolí nestandardní způsob balení (tedy takový způsob balení, který neodpovídá povaze a účelu dodávaného zboží), neručí prodávající za případné poškození při nakládání, jakož i přepravě tohoto zboží.

7.5. Opakovaně použitelné obaly (přepravní stojany na sklo s tyčemi) jsou po vzájemné dohodě obou stran zapůjčeny kupujícímu bezplatně po dobu stanovenou v odstavci 7.6.VODP. Zapůjčení je prodávajícím evidováno a po celou dobu této evidence ručí kupující za případné poškození či ztrátu tohoto obalu.

7.6. Kupující je povinen do 10 pracovních dnů umožnit prodávajícímu vrácení opakovaně použitelného obalu. Při nedodržení této lhůty bude kupujícímu účtováno půjčovné ve výši 1 % z pořizovací ceny tohoto obalu za každý započatý den, ve kterém je kupující v prodlení s vrácením tohoto obalu prodávajícímu. V případě nevrácení opakovaně použitelného obalu do 60 dnů ode dne zapůjčení přechází vlastnické právo k tomuto nevrácenému obalu na kupujícího a tento obal bude kupujícímu fakturován v jeho pořizovací hodnotě v plné výši.

7.7. Za poškozené, zničené nebo ztracené opakovaně použitelné obaly budou kupujícímu účtovány náklady odpovídající účetním nákladům za opravu nebo nákladům na pořízení zničeného obalu či jeho části v plné výši.

8. CENY
8.1. V případě, že se tyto VODP vztahují ke konkrétní kupní smlouvě, platí, že se ceny dodávaného zboží řídí aktuálním ceníkem prodávajícího platným v době zaslání či předání objednávky kupujícího prodávajícímu, pokud není písemně sjednána cena jiná.

8.2. V případě, že se tyto VODP vztahují k rámcové kupní smlouvě, platí, že se ceny dodávaného zboží řídí ceníkem, který je aktuální v době uzavření rámcové kupní smlouvy, pokud není písemně sjednána cena jiná.

8.3. K ceně určené dle ceníku bude připočítána daň z přidané hodnoty a dle konkrétních podmínek dodávky zboží dále též balné, doprava zboží kupujícímu a/nebo montáž.

8.4. Pokud cena vychází z platné cenové nabídky dříve zpracované, je kupující tuto skutečnost povinen písemně vyznačit uvedením čísla cenové nabídky na následné objednávce. Pokud tak neučiní bude cena kalkulována dle aktuálního ceníku prodávajícího dle čl. 8.1. a 8.2. VODP.

8.5. Pokud prodávající dodá po dohodě s kupujícím zboží na místo určení, je oprávněn vyúčtovat kupujícímu přepravné dle obvyklých cen dopravců, nebude-li mezi stranami sjednáno jinak.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY
9.1. Kupující se zavazuje dodržovat dohodnuté platební podmínky a zaplatit celkovou kupní cenu výrobků a služeb poskytnutých prodávajícím hotově nebo bezhotovostním převodem na určený účet prodávajícího, pokud není písemně dohodnuto něco jiného.

9.2. Kupující se zavazuje uhradit dodávku včas, tj. ve sjednané lhůtě splatnosti standardně 10 dní ode dne vystavení faktury, pokud není písemně dohodnuto jinak, v plné výši a bez jakékoliv srážky.

9.3. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si v jednotlivých případech složení zálohy, kterou je kupující povinen na základě zálohové faktury uhradit v termínu stanoveném na zálohové faktuře. Nárok prodávajícího na zaplacení kupní ceny či zbylé části kupní ceny po odečtení zálohy vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží dle ust. čl. 6.1. a 6.2. VODP. Podkladem pro platbu je daňový doklad (faktura) vystavený prodávajícím, který obsahuje veškeré zákonné náležitosti, včetně uvedení data splatnosti kupní ceny.

9.4. Zboží se považuje za zaplacené dnem, kdy je částka připsána na účet prodávajícího, nebo dnem, kdy bylo uhrazeno hotově. Do doby úplné úhrady kupní ceny zboží včetně případného příslušenství zůstává zboží majetkem prodávajícího a ten je s ním oprávněn nakládat dle vlastního uvážení (výhrada vlastnického práva). Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího prodat či jinak převést zboží dodané prodávajícím, které dosud nebylo zcela prodávajícímu uhrazeno, třetí osobě. V případě, že kupující zboží, jehož kupní cenu prodávajícímu dosud zcela neuhradil, prodá či jinak převede na třetí osobu, pohledávka prodávajícího z kupní ceny za předmětné zboží se tím stává splatnou a navíc kupující tímto okamžikem postupuje prodávajícímu pohledávku (a prodávající tuto pohledávku přijímá) za třetí osobou z titulu úhrady kupní ceny za předmětné zboží, a to do výše svého dlužného plnění vůči prodávajícímu. Tím není dotčeno právo prodávajícího dle ust. čl. 13.3. VODP požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty za porušení závazku nepřevést zboží na třetí osobu.

9.5. Pokud kupující bude v prodlení s platbou v rámci jedné nebo více zakázek, které si u prodávajícího objednal, o více než 10 dnů nebo platby zastavil nebo kupující sám na sebe podal insolvenční návrh anebo byl příslušným soudem v insolvenčním řízení zjištěn jeho úpadek, stávají se veškeré závazky kupujícího vůči prodávajícímu splatnými tím okamžikem. Kupující je v tomto případě povinen neprodleně vrátit veškeré byť i jen zčásti neuhrazené zboží zpět prodávajícímu. Prodávající si pro tyto případy rovněž vyhrazuje právo pozastavit plnění (výrobu) dalších pro kupujícího plněných zakázek nebo prodloužit termín jejich dodání až o 60 dnů. U případné další objednávky od kupujícího pak může být prodávajícím požadována platba celé kupní ceny předem nebo mohou být další dodávky odmítnuty.

9.6. Kupující nemá právo vznést jakékoliv další dříve nesjednané požadavky z jakéhokoliv důvodu proti nároku prodávajícího na úhradu kupní ceny /např. dodatečné vyžadování certifikátů na výrobek/, pokud toto nebylo odsouhlaseno před zadáním zakázky. Neuzavřená reklamační řízení nejsou důvodem k prodlení kupujícího s provedením platby nebo k zastavení či odepření platby.

9.7. Opravný daňový doklad bude po zpracování a vzájemném odsouhlasení obou stran zaevidován. Úhrada proběhne nejpozději v prvním kalendářním týdnu následujícího měsíce od data jeho vystavení. V případě neuhrazené pohledávky bude proveden vzájemný zápočet pohledávek a závazků.

10. DODACÍ LHŮTY
10.1. Pokud se strany v konkrétním případě nedohodnou jinak, platí individuální dodací lhůty určené prodávajícím v potvrzení objednávky.

10.2. Dodací lhůta (tj. lhůta, ve které se prodávající zavazuje dodat kupujícímu poptávané zboží) začíná běžet a zakázka bude zadána do výroby dnem následujícím po dni, kdy budou zároveň splněny veškeré následující podmínky:

a) kupující zašle prodávajícímu objednávku obsahující veškeré potřebné informace k zakázce a prodávající přijetí a úplnost objednávky kupujícímu potvrdí

b) kupující dodá prodávajícímu veškerou nutnou a prodávajícím vyžadovanou výkresovou a jinou dokumentaci a prodávající úplnost obdržené dokumentace kupujícímu potvrdí

c) prodávající provede zaměření na místě samém, je-li toto zaměření z pohledu prodávajícího nutné, a v návaznosti na to si strany odsouhlasí výkresovou dokumentaci

d) kupující uhradí prodávajícímu požadovanou zálohu na cenu zboží, není-li stranami v konkrétním případě dohodnuto, že záloha na kupní cenu placena nebude.

10.3. Prodávající je oprávněn dodat zboží i v částečných dodávkách a před stanovenou dobou plnění a kupující je povinen tuto dodávku převzít.

10.4. Co se pro účely těchto VODP myslí dodržením termínu dodání, je uvedeno v ust. čl. 6.1 a 6.2. VODP

10.5. Prodávající je oprávněn prodloužit lhůty dodání o nezbytnou dobu, po kterou trvají překážky, jež nastaly nezávisle na vůli prodávajícího a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. O existenci těchto překážek je prodávající povinen informovat kupujícího bez zbytečného odkladu po jejich vzniku.

10.6. Prodávající není v prodlení s plněním pro překážky způsobené kupujícím. V případě ztížených podmínek dodávky /např. poruchy v dopravě, stávky, živelné pohromy, veřejná porušení pořádku, mobilizace, embargo, povstání, zákaz převodu deviz, omezení dodávky energie, požár, technické závady, pracovní konflikty, ukončení nebo přerušení výroby materiálu apod./ týkajících se zakázky, které prodávajícímu nebo jeho dodavatelům omezují dodávku materiálu potřebného pro řádné plnění zakázky, si prodávající vyhrazuje právo přiměřeným způsobem dodací lhůty prodloužit nebo navrhnout jiná adekvátní řešení.

11. JAKOST, KVALITA, CERTIFIKACE
11.1. Při plnění veškerých dodávek zboží a služeb prodávající vychází z platných ČSN pro daný výrobek, zboží či službu.

11.2. V případech, kdy nejsou pro jednotlivé výrobky vydané příslušné technické či právní normy, řídí se prodávající při jejich výrobě a dodání jeho interními předpisy.

11.3. Prohlášení o vlastnostech/prohlášení o shodě zboží nabízeného prodávajícím jsou dostupná na internetových stránkách prodávajícího www.vvsklo.cz. Certifikáty, atesty atd. je prodávající povinen kupujícímu doložit pouze na výslovnou žádost kupujícího, po vzájemné dohodě učiněné s dostatečným předstihem před zadáním zakázky.

12. ZÁRUKA, REKLAMACE
12.1. Zjištěné vady je nutné oznámit písemně nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží. Vady zjevné je nutné uplatňovat nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží.

12.2. Prodávající poskytuje na veškeré výrobky záruku za jakost v délce 24 měsíců, pokud v konkrétním případě u vyjmenovaných výrobků neposkytne prodlouženou záruku. Nebude-li kupní cena zboží zaplacena v termínu splatnosti, prodloužená záruka se ruší a nadále platí záruka za jakost dle předchozí věty. Záruka dle tohoto článku se nevztahuje na některé konkrétní vlastnosti dodávaných výrobků, přičemž jednotlivá omezení záruky vyplývají z těchto VODP a z dokumentace tvořící součást dodávky zboží. Vlastnosti, na něž se záruka nevztahuje, nemohou být předmětem reklamace.

12.3. Poskytovaná záruka na zboží je podmíněna jeho správnou přepravou, skladováním, manipulací, odbornou montáží a užíváním dle všeobecně platných předpisů, dodané dokumentace a pokynů prodávajícího.

12.4. Každá reklamace výrobku, zboží či služby musí být kupujícím uplatněna písemnou formou s vyznačením důvodu reklamace, na adresu prodávajícího, bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

12.5. Kupující je povinen při převzetí zboží od prodávajícího si zboží pečlivě prohlédnout. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možno zjistit odborně provedenou prohlídkou. Jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím, může být prohlídka odložena až do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení. Zjevné vady dodaného zboží je pro zachování reklamačních práv kupující povinen uplatnit u prodávajícího nejpozději při převzetí zboží od prodávajícího v rámci vykonané prohlídky zboží. Pro účely VODP se za zjevné vady považují:

a) vady v množství

b) lom skla v případě, že se nejedná o dvojlomný efekt kaleného skla dle normy ČSN EN 12150-1 (naopak dvojlomný efekt kaleného skla je imanentní vlastností kaleného skla a lom vzniklý v důsledku tohoto efektu nelze považovat za vadu zboží)

c) škráby

d) zjevné vady v rozměrech.

12.6. Výrobek není vadný, pokud vykazuje níže uvedené přípustné vady estetického (optického) charakteru při průhledu sklem, a proto v případě jejich výskytu nemá kupující žádná práva plynoucí z vadného plnění, a to včetně práv ze záruky na jakost.

12.7. Při posuzování oprávněnosti vad estetického charakteru při průhledu sklem se posuzované sklo umístí vertikálně před matně šedé pozadí a osvětlí se světlem, jehož intenzita odpovídá difuznímu dennímu světlu. Pozorovatel se nachází ve vzdálenosti 2 m a kolmo prohlíží sklo. Vady, které při prohlídce ruší, musí být označeny a jsou dále posuzovány dle níže uvedených kritérií; ty vady, které při prohlídce neruší, jsou bez dalšího přípustnými vadami estetického charakteru.

12.8. Při posuzování oprávněnosti bodových vad estetického charakteru výrobků z kaleného ESG skla (čl. 12.8. písm. a) až d) VODP) se neužije postup dle čl. 12.6. VODP, ale mikrometrem s přesností na desetinu milimetru se změří největší rozměr těchto vad. Při posuzování oprávněnosti vad estetického charakteru z kaleného ESG skla dle čl. 12.8. písm. f) – g) VODP se neužije postup dle čl. 12.6. VODP.

12.9. Přípustnými vadami estetického charakteru výrobků z kaleného ESG skla jsou:

a) bodové vady o rozměrech jádra nepřevyšujících 0,5 mm

b) bodové vady o rozměrech jádra větších než 0,5 mm a zároveň nepřevyšujících 1 mm, pokud jejich výskyt na posuzované tabuli nepřevyšuje 2 kusy

c) bodové vady o rozměrech jádra větších než 1 mm a zároveň nepřevyšujících 3 mm, pokud jejich výskyt na posuzované tabuli nepřevyšuje 1 kus

d) bodové vady o rozměrech jádra větších než 3 mm, pokud jejich výskyt na posuzované tabuli nepřevyšuje 1 kus; avšak nejsou přípustné ty, které vedou k lomu

e) lineární (protáhlé) vady, pokud jejich výskyt na posuzované tabuli nepřevyšuje 1 kus

f) povrchové deformace vzniklé v procesu tepelného tvrzení skla při kontaktu horkého skla s válečky – tzv. válečková vlna a drobné vtisky na povrchu u skla s tloušťkou přesahující 8 mm

g) dvojlomný efekt ve skle vzniklý v procesu tepelného tvrzení skla (pokud je tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo prohlíženo v polarizovaném světle, jeví se někdy plochy napětí jako zbarvené zóny, tzv. leopardí skvrny)

12.10. Přípustnými vadami estetického charakteru z vrstveného skla jsou:

a) bodové vady o rozměrech nepřevyšujících 0,5 mm

b) bodové vady o rozměrech větších než 0,5 mm a zároveň nepřevyšujících 1 mm, pokud se nevyskytují v nakupené formě

c) bodové vady o rozměrech větších než 1 mm a zároveň nepřevyšujících 3 mm, pokud jejich výskyt na 1m² nepřevyšuje 1 kus v případě skla tvořeného dvěma tabulemi; přičemž platí, že o každou další tabuli tvořící sklo se přípustné množství vad na 1m² zvyšuje o 0,5

d) lineární vady, pokud jsou dlouhé nejvýše 30 mm

e) lineární vady delší 30 mm, pokud se na skle o ploše 5 až 8 m² vyskytuje pouze 1 tato vada, nebo pokud se na skle o ploše větší než 8 m² vyskytují nejvýše 2 takovéto vady

f) vady na hranách v oblasti hran u zarámovaného skla, jejichž průměr nepřekračuje 5 mm. Za oblastí hran se pro tyto účely rozumí šířka oblasti hran 15 mm u tabulí s plochou nejvýše 5 m² a 20 mm u tabulí s plochou větší než 5 m²

g) záhyby a šlíry mimo oblast vidění

12.11. V případě, že je plocha vrstveného skla větší než 5 m², je nutné množství přípustných vad stanovené dle čl. 12.9. písm. c) VODP navýšit o:

a) 0,2 na 1 m² v případě skla tvořeného 2 tabulemi

b) 0,3 na 1 m² v případě skla tvořeného 3 tabulemi

c) 0,4 na 1 m² v případě skla tvořeného 4 tabulemi

d) 0,5 na 1 m² pro každou další tabuli v případě skla tvořeného více jak 4 tabulemi

12.12. Počet přípustných vad estetického charakteru vrstveného skla stanovený dle čl. 12.9. písm. c) VODP je nutné navýšit o 1 pro každou jednotlivou mezivrstvu s tloušťkou vyšší 2mm.

12.13. Pro účely posuzování vad estetického charakteru výrobků z vrstveného skla nastává nakupená forma tehdy, pokud jsou 4 nebo více vad ve vzájemné vzdálenosti nepřesahující 200 mm. Tato vzdálenost se zmenšuje na 180 mm u vrstveného skla ze tří tabulí, na 150 mm u vrstveného skla ze 4 tabulí a na 100 mm u vrstveného skla sestávajícího z 5 a více tabulí.

12.14. V případě kaleného ESG skla, které je zároveň sklem vrstveným se použije úprava VODP pro posuzování vad estetického charakteru pro vrstvené sklo.

12.15. Vady na daňovém dokladu a na ostatní dokumentaci předané kupujícímu v souvislosti s dodávkou zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nejpozději v den splatnosti kupní ceny za zboží.

12.16. Ostatní vady v rozměrech, škráby prokazatelně vzniklé ve výrobě /např. uvnitř izolačního skla/ a vady v provedení či složení zboží je kupující povinen u prodávajícího uplatnit nejpozději do 14 dnů ode dne dodání zboží.

12.17. Ostatní (skryté) vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nejpozději do konce záruční doby.

12.18. Kupující bere na vědomí a byl prodávajícím poučen o specifických vlastnostech kaleného skla dle normy ČSN EN 12150-1 (tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého bezpečnostního skla), zejména pak prohlašuje a potvrzuje, že byl seznámen s tím, že i přes dodržení veškerých předepsaných výrobních, instalačních a manipulačních postupů (včetně dodržení doporučeného postupu údržby) může dojít k samovolnému prasknutí/popraskání kaleného skla. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že možnost případného prasknutí/ popraskání kaleného skla je imanentní vlastností kaleného skla, případné prasknutí/popraskání kaleného skla nemá vliv na jakost dodaného výrobku a nejedná se tudíž o vadu dodaného výrobku, kdy z tohoto důvodu nelze vůči prodávajícímu uplatňovat žádné nároky z odpovědnosti za vady či případné další nároky s tím přímo či nepřímo související.

12.19. V případě uznání reklamace jako oprávněné a rozhodnutí o odstranění vad sjedná kupující s prodávajícím přiměřenou lhůtu k vyřízení reklamace, minimálně však 30 dní. Jestliže prodávající neodstraní vady v přiměřené lhůtě, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo výměnu vadného zboží.

12.20. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí za škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

12.21. Kupující bere na vědomí, že výrobky s digitálním potiskem (Nanotiskem) se mohou v barevnosti lišit od náhledů předložených v elektronické podobě a mohou se také nepatrně lišit od předložených vzorků skla. Z podstaty výrobní technologie Nanotisku není možné zajistit přesnou shodu barev u dvou různých výrobků ze skla. Toto je třeba vzít v úvahu především u dodatečných objednávek. Pro zajištění shody barev je vždy nutné, aby byla skla s Nanotiskem vyrobena v rámci stejné výrobní šarže. Kupující dále bere na vědomí, že barevné podání Nanotisku na skle s kombinací Nanotisku a nástřiku lakem nemůže být přesně shodné jako u skla s Nanotiskem bez nástřiku lakem nebo jako u skla s kombinaci Nanotisku a fólie pro vrstvená skla. Barevnost fólie neodpovídá přesně barevnosti nástřiku lakem dle vzorníku RAL nebo NCS. Vady u skel s Nanotiskem se posuzují ze vzdálenosti 1 m. V případě, že vada není jasně viditelná ze vzdálenosti 1 m a více, nemůže být předmětem reklamace.

12.22. Tolerance jmenovitých rozměrů řezaného skla jsou následující: skla tl. 2 – 6 mm: 1,5 mm, skla tl. 8 – 12 mm: 2 mm, skla tl. 15 – 25 mm: 3 mm.

13. SMLUVNÍ POKUTA
13.1. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží, aniž by došlo k prodloužení dodací lhůty dle ust. čl. 10.5. a 10.6. VODP, má kupující právo požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z kupní ceny nedodaného zboží za každý den prodlení, maximálně však 10% z hodnoty nedodaného zboží za celou dobu prodlení.

13.2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny anebo skladného (ust. čl. 6.4. VODP) má prodávající právo požadovat na kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% denně z kupní ceny objednaného zboží. Nárok na náhradu škody není v tomto případě zaplacením smluvní pokuty ani úroků z prodlení dotčen.

13.3. Poruší-li kupující následující povinnosti:

a) převzít zboží řádně a včas (ust. čl. 6.3. VODP),

b) nepřevést zboží na třetí osobu v případě, že za něj prodávajícímu dosud zcela nesplatil kupní cenu (ust. čl. 9.4. VODP)
má prodávající právo požadovat na kupujícím zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 40% z kupní ceny zboží bez DPH, s tím, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

13.4. V případě, že kupující nesplní svou povinnost dostatečně osvětlit stavební připravenost (ust. čl. 4.9. VODP) a při montáži zboží bude zjištěno, že montáž zboží nebude možné provést dle objednávky, má prodávající právo od kupní smlouvy, resp. jednotlivá kupní smlouvy uzavřené na základě rámcové kupní smlouvy, odstoupit a požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši částky, na kterou zní zálohová faktura.

14. VLASTNICKÁ PRÁVA, NEBEZPEČÍ ŠKODY
14.1. Vlastnické právo ke zboží přejde na kupujícího v souladu s ust. čl. 9.4. VODP až po úplném zaplacení kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty prodávajícímu. Do této doby nemůže kupující zboží převést ani zničit.

14.2. Okamžikem dodání přechází na kupujícího všechna rizika za poškození, ztrátu nebo zničení zboží, nedošlo-li v konkrétním případě k přechodu nebezpečí na věci dříve (např. předáním zboží prodávajícím k dopravě prvnímu dopravci).

15. VHODNOST POUŽITÍ A ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ
15.1. Kupující plně odpovídá za způsob použití zboží.

15.2. Prodávající odpovídá za vhodnost dodaných výrobků a zboží pouze v písemně odsouhlasených případech, kdy poskytoval poradenskou a konzultační činnost k danému obchodnímu případu nebo jeho části zahrnující též konzultační činnost ohledně výběru a posouzení vhodného druhu zboží ve vztahu k záměrům kupujícího, pokud kupující prodávajícího s těmito záměry prokazatelně a dostatečně určitě seznámil.

15.3. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím výrobků, materiálů ani jejich nesprávným skladováním. Prodávající neuzná žádné reklamace a závady, jestliže zboží bylo používáno způsobem nevyhovujícím a v rozporu se způsobem užití stanoveným v technických normách a podmínkách prodávajícího, ČSN, popř. všeobecně známých podmínkách o vhodnosti zboží. Stejně tak prodávající neuzná reklamované vady v případě, že se jedná o přípustné estetické vady dle ust. čl. 12.5. – 12.13. VODP.

15.4. Nároky z vad není prodávající povinen uspokojit před úplným zaplacením kupní ceny.

15.5. Případné nároky z vad prodávající uspokojí dle vlastní volby dodáním náhradního či chybějícího zboží, opravou zboží, poskytnutím slevy, případně odstraněním právních vad zboží.

15.6. V případě, že prodávající dodává kupujícímu výrobky jiných výrobců, uspokojí nároky kupujícího z vad zboží v tom rozsahu, v jakém je sám úspěšně uplatní u svého dodavatele/výrobce výrobku.

16. NÁHRADA ŠKODY
16.1. Odstoupí-li prodávající v souladu se zákonem či smlouvou od smlouvy, nebude se při posuzování nároků na náhradu škody přihlížet k případnému uskutečněnému náhradnímu prodeji zboží třetí osobě.

17. ROZHODČÍ DOLOŽKA
17.1. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z kupní smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VODP, rámcové kupní smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VODP, resp. jednotlivé kupní smlouvy uzavřené na základě rámcové kupní smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VODP, budou rozhodnuty s konečnou platností v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, konaném jedním z rozhodců uvedených v následujícím odstavci.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že majetkové spory mezi nimi budou rozhodovat tyto osoby, a to v pořadí, v jakém jsou níže uvedeny:

1) JUDr. Jaroslav Vaněk, advokát se sídlem Beckovského 2045, Havlíčkův Brod

2) JUDr. Jan Havlíček, advokát se sídlem Chlumova 5429/1a, Jihlava

3) Mgr. Mag. iur. Jan Toscher, právník se sídlem Kainarova 66, Jihlava

4) JUDr. Karel Zach, advokát se sídlem Legií 846, Pelhřimov

5) JUDr. Karel Holub, advokát se sídlem Nerudova 3, Třebíč

Pokud osoba, která má dle výše uvedeného pořadí spor rozhodovat, nebude ochotna anebo nebude moci vést takové rozhodčí řízení, povede rozhodčí řízení osoba ve výše uvedeném pořadí následující. Pokud ani osoba poslední ve výše uvedeném pořadí nebude ochotna anebo moci vést takové rozhodčí řízení, jmenuje rozhodce pro majetkový spor smluvních stran na návrh kterékoliv ze smluvních stran předseda Hospodářské komory se sídlem v Jihlavě.

17.3. Smluvní strany zmocňují tímto rozhodce jmenovaného podle čl. 17.2. VODP, aby rozhodl výše uvedený spor podle § 25 odst. 3 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, tedy podle zásad spravedlnosti (ex aequo et bono). Účastníci současně souhlasí s tím, že písemné vyhotovení rozhodčího nálezu nebude obsahovat jeho odůvodnění. Účastníci souhlasí s tím, aby rozhodce podle své úvahy rozhodl spor bez nařízení jednání pouze na základě podkladů poskytnutých mu stranami sporu. Účastníci se dohodli, že odměna rozhodci bude činit 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 7.500,- Kč a nejvýše 50.000,- Kč. Vedle uvedené odměny má rozhodce nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s vedením rozhodčího řízení.

17.4. Smluvní strany se za účelem zajištění nestrannosti a neovlivnitelnosti rozhodce dohodly, že jakákoli odpovědnost rozhodce za škodu způsobenou jeho rozhodnutím nebo jeho postupem v řízení je vyloučena, pokud se v řízení nedopustí úmyslného porušení povinností, které je dle pravomocného rozsudku příslušného trestního soudu trestným činem, a pokud z takového úmyslného porušení povinností nevznikne některé ze smluvních stran škoda.

17.5. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence vedená v rámci rozhodčího řízení (včetně doručování rozhodčího nálezu) bude vedena (vedle případné elektronicky vedené korespondence) prostřednictvím veřejného doručovatele (pošta) s tím, že v případě nepřevzetí z jakéhokoliv důvodu se písemnost považuje za doručenou (se všemi z toho vyplývajícími právními účinky) třetím dnem následujícím po dni, v němž se pošta pokusila provést doručení.

18. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
18.1. Právní úkony směřující ke změně, zániku nebo zrušení smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím na dodání určeného zboží vyžadují písemnou formu.

18.2. Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou stranu bez zbytečného odkladu o případné změně skutečností uvedených v kupní smlouvě.

18.3. VODP je možné měnit pouze dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.

18.4. Prodávající a kupující souhlasí s tím, že pokud se tyto VODP vztahují k rámcové kupní smlouvě, pak změna VODP dohodou může proběhnout i následujícím způsobem: prodávající doručí kupujícímu nové znění VODP minimálně 14 dní před navrhovaným dnem účinnosti změny doporučeným dopisem anebo elektronickou zprávou. Změny VODP se týkají jak nových, tak dříve dodaných výrobků a služeb prodávajícím a mohou se týkat výhradně ust. čl. 4.9., čl. 6.5., čl. 6.6., čl. 7.3, čl. 8.2., čl. 9.4., čl. 10.5., čl. 10.6., čl. 12.1., čl. 12.5. – 12.13., čl. 15.4., čl.15.6. a čl. 17.2. VODP. V případě, že kupující nebude s navrženou změnou souhlasit, je kupující oprávněn smlouvu z tohoto důvodu vypovědět Výpovědní lhůta v tomto případě činí 3 měsíce od doručení výpovědi prodávajícímu.

18.5. V případě rozporu mezi VODP a některým ustanovením smlouvy, má před VODP přednost toto příslušné ustanovení smlouvy.

18.6. Pokud některé ustanovení smlouvy či těchto VODP se stane neplatným či neúčinným, platí, že je plně oddělitelné od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní ustanovení VODP nebo smlouvy zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.

18.7. Tyto VODP jsou účinné od 1. 1. 2017.